Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Dijkverlegging Cortenoever

Het gebied rond Zutphen wordt gekenmerkt door uitgestrekte uiterwaarden, historische boerderijen, meidoornhagen, stroomruggen en een aantal scherpe rivierbochten. Om het gebied te beschermen tegen hoogwater zijn dijken aangepast en verlegd. Ten zuiden van Zutphen bij Cortenoever. En ten noorden van Zutphen bij Voorsterklei, voor meer informatie daarover bekijk beleefplek 7 

Bij Cortenoever is de Brummense Bandijk afgegraven en is landinwaarts een nieuwe dijk aangelegd. De IJssel krijgt meer ruimte waardoor de uiterwaarden bij hoogwater gecontroleerd meestromen met de rivier. Door de aanpassingen in het gebied wordt het waterpeil bij hoogwater verlaagd met 35 centimeter en blijft de stroomsnelheid beperkt. Hierdoor treedt er minder schade op en blijft de stad Zutphen beschermd. Als de waterstand in de IJssel weer zakt, zakt ook de waterstand in de uiterwaarden. Nieuw aangelegde gemalen pompen dan het laatste water uit het gebied, waardoor het snel weer droog is. 

De uiterwaarden blijven geschikt voor landbouw omdat ze alleen bij extreme gevallen onder water staan. Door aanpassingen in het gebied moesten een aantal woningen en agrarische bedrijven verdwijnen. Rond de rioolwaterzuivering is een nieuwe dijk aangelegd zodat de installatie beschermd blijft tegen extreem hoge waterstanden. Door de aanleg van nieuwe natuur en het toepassen van flauwe taluds bij de nieuwe dijken is er nieuwe ruimtelijke kwaliteit toegevoegd. 

Locatie: Brummense Bandijk, Brummen (52°06’54.1″N 6°11’02.3″E)