Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Dijkversterking Olst-Zwolle en de Duursche Waarden

Vanwege strengere eisen voor de IJsseldijk gaat het Waterschap Drents Overijsselse Delta de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle versterken. Zo worden de stad Zwolle en Salland nog beter beschermd tegen overstromingen. Het waterschap onderzoekt samen met bewoners, bedrijven en andere overheden welke maatregelen waar genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving. Vlakbij Olst vind je natuurgebied de Duursche Waarden. De afgelopen jaren is hier gewerkt om de landschapselementen en natuur te herstellen.

Dijkversterking tussen Olst en Zwolle

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland drooghoudt. De dijk tussen Zwolle en Olst beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de IJssel, maar ook tegen de noordwesterstorm vanuit het IJsselmeer. Uit onderzoek is gebleken dat de dijk niet voldoet aan de normen. Het project IJsseldijk Zwolle-Olst loopt vanaf de Haereweg in Olst, langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid naar de Spooldersluis. De totale lengte van dit traject is 29 kilometer. De verschillende delen van de IJsseldijk vragen om een eigen aanpak. Daarom is het hoogwaterbeschermingsproject IJsseldijk opgedeeld in vijftien deeltrajecten.

In september 2019 is een voorkeursalternatief vastgesteld door het waterschapsbestuur. Vanaf 2020 tot en met 2022 worden de plannen, in overleg met bewoners en belanghebbenden, verder in detail uitgewerkt. Vanaf 2023 gaat de schop de grond in. Meer informatie >

Duursche Waarden

Eeuwenlang werd hier rivierklei gewonnen voor de baksteenproductie die op grootschalige wijze plaatsvond in steenfabriek Fortmond. Deze fabriek is in 1976 gesloten en sinds 1996 is het een Rijksmonument in beheer en eigendom van Staatsbosbeheer.

De IJssel wordt al sinds de late middeleeuwen beteugeld door dijken. De tussen rivier en dijk liggende uiterwaarden zijn door sedimentatie (bezinken en ophopen van sedimenten) hoger komen te liggen. Ze overstromen alleen bij zeer hoge waterstanden. De waarden konden daardoor, behalve voor kleiwinning, in de loop van de twintigste eeuw steeds intensiever agrarisch worden gebruikt. Landschappelijke en natuurwaarden gingen vaak verloren. Om dit proces te keren werd in het kader van Plan Ooievaar op een aantal plaatsen de mogelijkheid onderzocht om het oorspronkelijke rivierenlandschap te reconstrueren. Er werden vier plaatsen voor herstelwerkzaamheden aangewezen, waaronder de Duursche Waarden, dat in 1989 werd bestempeld tot natuurontwikkelingsproject.

Locatie: Rijksstraatweg 109, 8121 SR Olst (52°21’46.2″N 6°06’42.9″E)

Tip: Benieuwd naar de Duursche Waarden? Vanaf Infocentrum IJssel bij Den Nul start een prachtige wandeling langs watergeulen, oeverwallen en bos in dit gebied.