Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Om de IJssel meer ruimte te geven, is er in het gebied tussen de dorpen Veessen en Wapenveld veel veranderd. Op ongeveer vijftien kilometer ten zuiden van Zwolle, is een hoogwatergeul aangelegd die de IJssel extra capaciteit geeft. De breedte van deze geul varieert van 500 tot 1.500 meter. De geul fungeert bij extreem hoogwater als een zogenoemde ‘bypass’, zodat de rivier niet buiten haar oevers treedt.

Als de geul volloopt, zorgt dit voor een tijdelijke verlaging van het peil in de IJssel met 71 centimeter. Dit werkt helemaal door tot Deventer en Zutphen. Binnen Ruimte voor de Rivier is dit de hoogste behaalde waterstandsverlaging bij een project. Er is voor gekozen om de ruimtelijke ingreep zo uit te voeren dat de bestaande functies van het gebied behouden blijven. Tussen de dijken is namelijk de agrarische kwaliteit van het landschap overeind gebleven. Samen met de Provincie Gelderland en de gemeente Heerde is het gebied opnieuw ingericht met recreatieve voorzieningen zoals fietspaden, rustpunten en nieuwe natuur. Door de aanleg van twee nieuwe bruggen is het gebied ten oosten van de geul ook goed bereikbaar als de geul in gebruik is.

Een geul zonder te graven

In plaats van de geul in het landschap uit te graven, zijn er twee nieuwe dijken aangelegd van elk bijna acht kilometer lang. Het inlaatwerk ligt bij Veessen. Hierdoor is een hoogwatergeul ontstaan die bij extreem hoogwater tot wel 45 procent van het IJsselwater af kan voeren. Door voor deze oplossing te kiezen, blijven de bestaande functies van het gebied behouden en is tegelijkertijd de waterveiligheid bij extreem hoogwater aanzienlijk verbeterd.

Meerwaarde voor natuur en recreatie

Op veel plaatsen moest de begroeiing verdwijnen. Bomen en struiken belemmerden namelijk de doorstroming in de geul. Evenals de aanwezige hoogspanningsmasten die op verhoogde sokkels zijn gezet. De natuurlijke waarde van het landschap heeft veel aandacht gekregen. Westelijk van de hoogwatergeul is een landschapszone aangelegd, een strook waar ruimte is voor natuur en recreatie. Tussen de Westdijk en de Grote Wetering is een nieuw natuurgebied ontstaan. Het weidevogelgebied binnen de geul is uitgebreid. Vanaf het fietspad op de Westdijk hebben fietsers en andere recreanten goed zicht op de weidevogels die hier verblijven. Aangetroffen dassenburchten zijn verplaatst. In het geulgebied zijn de wegverbindingen behouden gebleven. Ook aan schoolgaande jeugd en recreanten is gedacht. Het fietspadennetwerk is uitgebreid, er is een kanoroute en er is een wandelpad aangelegd in de nieuwe uiterwaard. Ten zuiden van de inlaat is een rustpunt met uitzicht op de IJssel en de uiterwaarden gecreëerd. Meer informatie >

Locatie: Revelingseweg 8191, 8191 NM Wapenveld (52°25’22.3″N 6°05’35.4″E)

Tip: Fiets een rondje door het gebied van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Volg vanaf de vogelkijkhut de knooppunten 86, 92, 96, 28, 97, 66, 92 en 86. De locatie van de vogelkijkhut vind je bij de hoek Breeweg – Schraatgravenweg in Wapenveld.