Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Regelwerk Hondsbroeksche Pleij

Bij Westervoort splitsen de rivieren Nederrijn en de IJssel, daar ligt de Hondsbroeksche Pleij. Deze voormalige uiterwaard speelt een belangrijke rol bij de waterverdeling over beide rivieren. Over de hoeveelheid water die Rijn en IJssel afvoeren zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt. Hogere waterstanden maakten het lastig die verdeling te handhaven en het gebied rond de Hondsbroeksche Pleij te beschermen tegen overstromingen. 

Regelkraan voor afvoerverdeling en daling waterstand

Bij de Hondsbroeksche Pleij zijn diverse maatregelen genomen. Door de Pleijdijk bij Westervoort tot 250 meter landinwaarts te leggen heeft de rivier hier meer ruimte gekregen. Ook zijn een hoogwatergeul gegraven en een zogenaamd ‘regelwerk’ aangelegd. Een regelwerk is een betonnen constructie met schotten die functioneren als een kraan die je meer open en dicht kunt draaien. Wanneer we minder schotten in het regelwerk plaatsen, stroomt er meer water naar de IJssel en de nieuwe hoogwatergeul. Zo wordt de gewenste waterverdeling tussen de twee rivieren ook in hoogwatersituaties gehandhaafd en blijft het achterland beschermd. Deze ‘regelkraan’ van Nederland bepaalt voor een groot deel de waterstanden van beide rivieren in de rest van ons land. De ingrepen bij de Hondsbroeksche Pleij geven de mogelijkheid om bij hoogwater een waterstanddaling van 40 centimeter te bereiken. 

Bij het landinwaarts verleggen van de Pleijdijk is een nieuwe polder ontstaan: de Pleijpolder. De hoogwatergeul is in drogere tijden een soort ‘groene rivier’ met natuurlijk grasland. Wandelaars en fietsers kunnen hier gebruik van maken. Ook is een waterpartij gegraven die stijging van de grondwaterstand tegen moet gaan én ruimte creëert voor plant en dier. Via een gemaal wordt het opgevangen water op de IJssel geloosd. Westervoort en de rest van het rivierengebied maken we hierdoor veiliger, ook als in de toekomst de waterstand stijgt. Bekijk de infographic van Hondsbroeksche Pleij >

Of bekijk onderstaande video voor meer informatie:

 

 

Regelwerk Pannerdensch Kanaal 

Het Pannerdensch Kanaal is al meer dan 300 jaar oud en kent een rijke geschiedenis. Het kanaal heeft een belangrijke functie in het gebied. Vroeger als bescherming tegen de Fransen en vandaag de dag als regelwerk om het water te verdelen en het achterland te beschermen tegen hoogwater. Meer informatie >

Locatie: Pleijdijk, Westervoort (51°57’10.3″N 5°57’23.5″E)

Tip: Neem een ook een kijkje bij het Pannerdensch Kanaal. Dit oorspronkelijke verdedigingswerk heeft nu een functie als regelwerk om het water te verdelen en het achterland te beschermen tegen hoogwater. En ontdek het enorme bouwwerk van 175 meter breed en 5 meter hoog!