Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Stuurgroep IJssel

De Stuurgroep IJssel is een samenwerkingsverband van IJsselpartners. De stuurgroep werkt binnen het Deltaprogramma Rijn aan het opstellen van een strategie (toekomstplan) voor de IJssel en het Pannerdensch Kanaal voor de langere termijn. Hierin staan maatregelen die zorgen voor een veilige en aantrekkelijke IJssel, nu en in de toekomst. De Stuurgroep staat voor het informeren, betrekken en inspireren van de samenleving over de strategie.

Dijkversterking en ruimte voor de rivier

In reactie op de dreigende overstromingen van 1993 en 1995 zijn de IJsseldijken met de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren versneld versterkt en verhoogd. Later koos het kabinet in 2000 met Ruimte voor de Rivier voor een revolutionaire aanpak. Er werd voortaan gekeken naar de mogelijkheden om rivierwater meer ruimte te geven. Uiterwaarden werden verlaagd, nevengeulen werden aangelegd en dijken verlegd.

Stuurgroep IJssel: een krachtig samenspel

De maatregelen voor Ruimte voor de Rivier zijn inmiddels bijna allemaal afgerond. Maar er ligt alweer een nieuwe taak op ons te wachten. Want in de toekomst komt er nog veel meer rivierwater onze kant op. Daarnaast zijn er nieuwe wettelijke normen vastgesteld om te zorgen dat we ook in de toekomst veilig blijven en overstromingen voorkomen. Dat vraagt om nieuwe maatregelen. De ambitie is om deze maatregelen zo veel mogelijk gebiedsgericht uit te voeren, in combinatie met andere gebiedsopgaven en -ontwikkelingen. Denk hierbij aan opgaven voor natuur, waterkwaliteit, economie, scheepvaart en landbouw.

 

 

 

 

Benieuwd naar de projecten die worden uitgevoerd rond de IJssel?

Projecten