Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Dijkverlegging Cortenoever

» Afgerond

» Rivierverruiming

» Cortenoever

Het gebied rond Zutphen wordt gekenmerkt door uitgestrekte uiterwaarden, historische boerderijen, meidoornhagen, stroomruggen en een aantal scherpe rivierbochten. Om het gebied te beschermen tegen hoogwater zijn dijken aangepast en verlegd.

Aanpak

In Cortenoever is de Brummense Bandijk afgegraven en is landinwaarts een nieuwe dijk aangelegd. De IJssel krijgt meer ruimte, waardoor de uiterwaarden bij hoogwater gecontroleerd meestromen met de rivier. Door de aanpassingen in het gebied wordt het waterpeil bij hoogwater verlaagd met 35 centimeter en blijft de stroomsnelheid beperkt. Hierdoor treedt er minder schade op en blijft de stad Zutphen beschermd. Als de waterstand in de IJssel weer zakt, zakt ook de waterstand in de uiterwaarden. Nieuw aangelegde gemalen pompen dan het laatste water uit het gebied, waardoor het snel weer droog is.

De uiterwaarden blijven geschikt voor landbouw omdat ze alleen bij extreme gevallen onder water staan. Rond de rioolwaterzuivering is een nieuwe dijk aangelegd zodat de installatie beschermd blijft tegen extreem hoge waterstanden. Door de aanleg van nieuwe natuur en het toepassen van flauwe taluds bij de nieuwe dijken is er nieuwe ruimtelijke kwaliteit toegevoegd.

Planning

In 2012 zijn de voorbereidingen voor dit project gestart en in 2016 is het project afgerond.

Samenwerking

Dit project werd uitgevoerd in samenwerking met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, gemeente Brummen en waterschap Vallei en Veluwe. Het is een van de projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Meer informatie >

Locatie