Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving
www.vallei-veluwe.nl

IJsseldijk Apeldoornskanaal

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Hattem

» Wapenveld

De IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal voldoet niet meer aan de nieuwe landelijke waterveiligheidsnormen. Op sommige plekken is de dijk niet hoog genoeg en op andere plekken niet stabiel genoeg. Samen met bewoners en belanghebbenden bracht Waterschap Vallei en Veluwe in kaart hoe ervoor gezorgd kan worden dat de dijk weer voldoet aan de normen. Dit heeft geleid tot een voorkeursalternatief.

Aanpak

Het waterschap werkt aan de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief. Er wordt toegewerkt naar een projectplan Waterwet. Na het vaststellen van het definitieve ontwerp en verkrijgen van de vergunningen kan de uitvoering van start gaan.

Planning

De eerste verkenningsfase van dit project liep van 2016 tot 2018. Tot dit jaar wordt gewerkt aan de plannen. Volgens de planning zal de uitvoering in 2021 van start gaan.

Samenwerking

Waterschap Vallei en Veluwe werkt bij de planuitwerking samen met Alliantie Dijkenbouwers en inwoners.

Meer informatie >

Locatie