Samen werken aan Onze IJssel, een veilige rivier in een aantrekkelijke leefomgeving

Veilige Vecht

» In voorbereiding

» Dijkversterking/HWBP

» Dalfsen

» Zwolle

De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen hoogwater vanuit Duitsland. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater gaat waterschap Drents Overijsselse Delta aan de slag met het gebied rond de Vechtdijken.

Aanpak

Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar het versterken van de dijk, maar ook andere mogelijke maatregelen in het Vechtdal worden meegenomen. Uit recent onderzoek blijkt dat het watersysteem zelf ook kan bijdragen aan een betere waterveiligheid. Bijvoorbeeld: door het anders en vertraagd afvoeren van water wordt de piek bij hoogwater lager!

Planning

In de periode van juni 2020 tot 2023 worden de verschillende mogelijkheden voor deze situatie verkend. Tussen 2024 en 2026 worden de verschillende mogelijkheden omgezet in concrete plannen. Volgens de planning wordt in 2027 gestart met de uitvoering.

Samenwerking

Waterschap Drents Overijsselse Delta en waterschap Vechtstromen werken bij de voorbereidingen nauw samen met inwoners, plaatselijke organisaties en bedrijven.

Meer informatie > https://veiligevecht.wdodelta.nl

Locatie